SWYDDI GWAG

Gweler isod am swyddi hyfforddi gwag yng Nghymru.

Hyfforddwr TennisCT Cas-gwent a Pharciau Torfaen

Lleoliad:
Clwb Tennis Cas-gwent, Cas-gwent, Pont-y-pŵl, Torfaen.

Cymhwyster Lleiaf:
Lefel 2 (byddai Lefel 1 yn gweithio tuag at Lefel 2 yn cael ei ystyried).

Achrediad Lleiaf:
Achrediad LTA

Math o Swydd:
Amser Llawn

Cyflog:
Cysylltwch â’r Cyflogwr

Cyflogwr:
Hunangyflogedig

Disgrifiad o’r Swydd
Ymunwch â ni fel Hyfforddwr Tennis lle byddwch yn ffurfio rhan bwysig o’n tîm hyfforddi, gyda chyfrifoldeb dros ddarparu a chynorthwyo gyda grwpiau iau a grwpiau oedolion wythnosol.  Mae hwn yn gyfle gwych ichi ddatblygu’ch sgiliau yn holl feysydd amrywiol y gêm, gan gynnwys gwaith gydag ysgolion a gwaith allgymorth.  Mae digon o sgôp i gynyddu’ch oriau os ydy hynny’n rhywbeth yr hoffech ei wneud.  Mae gan y clwb aelodaeth fawr, gyda digon o aelodau sydd am gael hyfforddiant un i un.  Mae ein cynllun Parciau’n cael ei lansio yn yr haf ac mae gennym gyfle enfawr i rywun sy’n llawn ysgogiad a phenderfyniad.

Trosolwg o’r Ganolfan
Mae CT Cas-gwent yn glwb prysur, cyfeillgar a bywiog efo tri chwrt glaswellt artiffisial (tiger turf) gyda llifoleuadau, ac un cwrt iau gyda llifoleuadau cwbl newydd.  Rydym yn rhedeg rhaglen brysur ar gyfer chwaraewyr iau ac oedolion ac yn awyddus i ehangu’r rhaglen hon.  Mae cynllun Parciau Torfaen yn rhaglen hollol newydd sy’n lansio yn Haf 2024.  Mae gennym 4 cwrt gyda llifoleuadau gerllaw canolfan hamdden Pont-y-pŵl sydd newydd gael arwyneb newydd ac sy’n edrych yn wych.  Mae gennym raglen ym Mharc Panteg sydd â 2 gwrt caled, a 2 gwrt arall sy’n cael arwyneb newydd ar hyn o bryd ym mharc Cwmbrân.  Mae’n gynllun enfawr ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at roi’r cyfan ar waith.

Manyleb Person
Rydym am i’n hyfforddwyr tennis fod yn frwdfrydig ac yn llawn angerdd am y gêm, gyda sgiliau cyfathrebu da a pharodrwydd i ddysgu.

Anfonwch gais at: coach@chepstowtennis.club neu ffoniwch 07845291993

Hyfforddwr Tennis L2David Lloyd Caerdydd

Mae David Lloyd Caerdydd am ehangu ei grwpiau tennis glas ar gyfer plant 3 a 4 oed.  Ar hyn o bryd mae gennym tua 40 o blant o’r oedran hwn ar y rhaglen, sy’n symud ymlaen i chwarae tennis coch yn 5 oed.

Os ydych chi’n hyfforddwr L2 sy’n dal i fod â chalon plentyn, neu’n rhiant, neu wedi cael profiad o ddysgu plant cynradd, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych.  Tua 8 awr yr wythnos, a gall fod yn swydd gyflogedig neu hunangyflogedig.

Gwnewch gais: Hyfforddwr Tennis L2 (lta.org.uk)

Prif hyfforddwr tennis Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Bydd y Prif Hyfforddwr Tennis yn gyfrifol am gyflenwi rhaglenni hyfforddiant iau a chymunedol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.  Gan weithio gyda’r Pennaeth Tennis a chyda chymorth hyfforddwyr cynorthwyol, bydd y Prif Hyfforddwr Tennis yn sicrhau bod gwasanaeth hyfforddi effeithlon a phroffesiynol yn cael ei ddarparu. Mi fydd gan y Prif Hyfforddwr Tennis gymysgedd o gyfrifoldebau, gan gynnwys darparu sesiynau hyfforddi trwy gydol y tymor ac mewn gwersylloedd gwyliau, yn ogystal â chynorthwyo’r Pennaeth Tennis gyda chyfrifoldebau gweinyddol.

  • Darparu rhaglenni hyfforddiant iau, ysgolion a chymunedol Prifysgol Metropolitan Caerdydd.
  • Gweithredu fel prif hyfforddwr ar gyfer sesiynau tennis i blant 4-18 oed, gan sicrhau bod cynlluniau addysgu cynhwysfawr yn cael eu paratoi a’u cyflwyno yn unol ag egwyddorion Ieuenctid yr LTA.
  • Cynorthwyo’r Pennaeth Tennis gyda’r dyletswyddau gweinyddol sy’n ofynnol i redeg y rhaglenni hyfforddiant iau, ysgolion a chymunedol.
  • Rheoli’r broses o gofrestru, asesu a sicrhau bod pob chwaraewr sydd dan eu goruchwyliaeth yn gwneud cynnydd.
  • Cydlynu hyfforddwyr tennis cynorthwyol, myfyrwyr a gwirfoddolwyr sy’n gweithio ar raglenni hyfforddiant tennis iau, ysgolion a chymunedol.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

  • Hyfforddwr LTA cymwysedig Lefel 3 neu brofiad uwch o ddarparu hyfforddiant tennis mewn amgylchedd proffesiynol
  • Profiad o weithio gyda systemau archebu a dyletswyddau gweinyddol
  • Deall sut i ddylanwadu ar, a rheoli rhanddeiliaid sy’n cefnogi’r broses hyfforddi
  • Profiad o weithio mewn amgylchedd sy’n canolbwyntio ar y cwsmer
  • Profiad o arwain mentrau LTA

Gweler y disgrifiad llawn isod:
Proffil swydd (cardiffmet.ac.uk)