CYFLWYNIAD I HYFFORDDIANT PADEL

Cyflwyniad i Padel

Cynnig hyfforddi newydd wedi’i anelu at gefnogi unigolion i actifadu (hwyluso chwarae) sesiynau yn y gamp o badlo ac i ddysgu y gwybodaeth a sgiliau sylfaenol i ddarparu padel.

Bydd y cwrs yn canolbwyntio ar y pethau sylfaenol sy’n ymwneud â phadel fel camp, rôl waliau, dewis saethiad a gosod cwrt a bydd hefyd yn ymdrin ag arfer gorau ar gyfer arwain sesiwn a dulliau bwydo.

UNED 1: NODWEDDION PADEL

  • Dewis saethiad a gosod cwrt
  • Cyflwno waliau

UNED 2: SUT I ACTIFADU PADEL

  • Arwain sesiwn a bwydo
  • Ymarfer bwydo a darparu gem

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

Mae’n bwysig nodi taw dyfarniad lefel mynediad o un diwrnod yw’r cwrs hwn ac nid yw’n ddyfarniad uwch padel.

COST Y CWRS:

£100.00

DYDDIADAU AC LLEOLIAU:

Dydd Mercher 21ain Chwefror 2024
Canolfan Padel Cymru – Cwmbrân

Dydd Mercher 13eg Mawrth 2024
Pure Padel – Abertawe

Dydd Mercher 3ydd Gorffennaf 2024
Canolfan Padel Cymru – Cwmbrân

Dydd Mercher 4ydd Medi 2024
Pure Padel – Abertawe

9am – 2pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

HYFFORDDWR PADEL LTA LEFEL 2

Hyfforddwr Padel LTA Lefel 2

Mae dwy elfen wahanol i Gymwysterau LTA, sef Hyfforddiant ac Asesiadau.

  • Hyfforddiant: Mae’r cwrs Hyfforddwr Padel LTA yn cynnwys pum diwrnod o hyfforddiant wyneb yn wyneb, gydag o leiaf pedair wythnos rhwng bob un.  Mae hyn yn rhoi amser ar gyfer 8 awr o brofiad gwaith a chwblhau’r gwaith cwrs.

Gyda chwrs Hyfforddwr Padel LTA mae’r pum diwrnod o ddysgu wedi’u rhannu’n ddiwrnodau craidd a diwrnodau dewisol.  Ceir pedwar diwrnod o hyfforddiant craidd ac un diwrnod o hyfforddiant dewisol. Gellir archebu (a thalu am) hyfforddiant craidd a hyfforddiant dewisol drwy ddefnyddio Arf Chwilio am Gyrsiau’r LTA.

Gall hyfforddwyr ddewis un o’r ddau opsiwn dewisol, sef Coaching Kids Padel neu How to Coach the Double Glass.

  • Asesiadau: Cynhelir asesiadau terfynol yn ystod gwers go iawn o’ch dewis chi, mewn lleoliad Padel o’ch dewis chi.  Mae’r asesiadau’n cael eu recordio gennych chi (gan ddefnyddio offer ffôn clyfar) ac yna’n cael eu cyflwyno’n rhithwir drwy lwytho’r fideo.  I gael mwy o fanylion ewch i’r dudalen Asesiadau.

COST Y CWRS:

£525.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Diwrnod 1 = Dydd Mercher 17eg Ebrill 2024
Diwrnod 2 = Dydd Iau 18fed Ebrill 2024
Diwrnod 3 = Dydd Iau 9fed Mai 2024
Diwrnod 4 = Dydd Iau 30ain Mai 2024
Canolfan Padel Cymru  – Cwmbrân

9am – 5pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

RHAGOFYNION Y CWRS

I wneud y mwyaf o ansawdd ac effaith y cwrs, gosodir rhagofynion ar gyfer Hyfforddwyr Padel LTA i sicrhau bod gofynion y cwrs yn cydweddu â’ch gwybodaeth a’ch sgiliau presennol. I Hyfforddwr Padel LTA mae’r rhain yn golygu:

  • Cwblhau Prawf Parodrwydd Hyfforddwr Padel LTA yn llwyddiannus.  Gall y Prawf Parodrwydd gymryd hyd at bythefnos i’w asesu ar ôl ei gyflwyno – caniatewch ddigon o amser ar gyfer hyn wrth gofrestru ar gyfer y cwrs.
  • Meddu ar Achrediad LTA neu fod â Gwiriad DBS/PVG Manylach, ynghyd â thystysgrif y Rhestr Waharddedig Plant y gwnaed cais amdani yn ystod y 12 mis diwethaf drwy’r LTA / Tennis Scotland (ni ellir derbyn tystysgrifau gwirfoddoli).  Gellir derbyn DBS os ydych chi ar y Gwasanaeth Diweddaru – gweler yma am fwy o fanylion.  Sylwer y gall gymryd o leiaf wyth wythnos i wiriad DBS cael ei brosesu a rhaid ichi fod â thystysgrif DBS ddilys wrth archebu.

RHAGOFYNION YR ASESIADAU

  • Rhaid i ymgeiswyr gwblhau pum diwrnod o hyfforddiant (craidd a dewisol) yn llawn, ynghyd â’r holl dasgau gwaith cwrs, cyn iddyn nhw allu archebu eu hasesiad terfynol. Gellir cwblhau’r diwrnod dewisol cyn, yn ystod, neu ar ôl yr Hyfforddiant Craidd.
  • Dylent feddu ar dystysgrif cymhwysedd ddilys yn un ai Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW), Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW), Cymorth Cyntaf Pediatrig (PFA), neu fod wedi cwblhau OFQUAL Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf cyn yr asesiad. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel i ymarfer ar ôl cymhwyso.