DIOGELU

Ymdrechwn i sicrhau fod plant, pobl ifance ac oedolion mewn perygl yn ddiogel rhag camdriniaeth ac yn mwynhau eu profiad o chwarae tennis.

Mae gan pawb sy’n ymwneud â thennis y cyfrifoldeb i hyrwyddo lles pob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed.

Gweinyddir Canolfan Datblygu Hyfforddwyr Tenis Cymru gan Tennis Wales Ltd sy’n dilyn polisïau a gweithdrefnau diogelu’r LTA.

SUT I GOFNODI PRYDER DIOGELWCH

Os oes gennych bryderon, neu os ydych am roi gwybod am unrhyw beth, gallwch ddefnyddio ffurflen ar-lein Adroddiad y LTA neu ffonio 020 8487 7000. Mewn argyfwng, cysylltwch â 999.

Fel arall, gallwch anfon e-bost at Swyddog Diogelu Tenis Cymru, Mark Vaughan: mark.vaughan@tenniswales.org.uk

Gallwch hefyd gofnodi pryder gyda llinell gymorth NSPCC:
Ffôn: 0808 800 5000
E-bost: help@nspcc.org.uk