HYFFORDDIANT DIOGELWCH

Safeguarding Training

Mae hyfforddwyr yn chwarae rôl allweddol yn cadw’r rhai sy’n ymwneud â thennis yn ddiogel, a nhw yn aml yw’r cyflenwyr rheng flaen. Mae hyfforddwyr yn rhannu cyfrifoldeb gyda phawb arall sy’n ymwneud â thennis i hyrwyddo lles pob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed. Dylem hefyd sicrhau bod y rhai sy’n wynebu risg yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth ac yn mwynhau eu profiad o chwarae tennis.

GWYBODAETH BWYSIG:

  • Mae’r cwrs hwn yn para am dair awr, gan gynnwys egwyl
  • Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan yr LTA ar gyfer 3 credyd DPP
  • Rhaid bod yn 16 oed o leiaf i fynychu’r cwrs.

Yn 2022 bydd Tennis Cymru’n rhedeg cwrs Safeguarding & Protection in Tennis (SPT) yr LTA ar gyfer hyfforddwyr a swyddogion yn rhithwir ar Zoom.

PRIS Y CWRS:

£30.00

AM DDIM i Swyddogion Lles – cysylltwch coachdevelopment@tenniswales.org.uk i ddarganfod mwy.

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

DYDDIADAU I DDOD

ARCHEBU NAWR

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

  • Deall beth yw ystyr diogelu
  • Nodi sut y gall materion diogelu godi a beth ellir ei wneud i leihau’r perygl ymlaen llaw
  • Deall y mathau o gamdriniaeth ac esgeulustod a wynebir gan blant ac oedolion agored i niwed a’u heffeithiau posib
  • Dysgu arfer gorau ar gyfer ymateb i bryderon diogelu
  • Deall y darlun presennol o ran diogelu a sut gall yr LTA a Tennis Cymru eich cefnogi.

Cymhwysedd

*Sylwer hefyd bod yna gwrs Online Safeguarding in Tennis Together (ar gyfer Hyfforddwyr neu Swyddogion. Ni fydd hyfforddwyr yn gymwys i wneud y cwrs ar-lein oni bai mai’r cwrs olaf wnaethon nhw ei gwblhau oedd hyfforddiant wyneb yn wyneb.  Gall hyfforddwyr gael mynediad at y cwrs ar-lein unwaith bod eu hyfforddiant wyneb yn wyneb dros 12 mis oed, ond o dan 3 blwydd oed.