HYFFORDDIANT DIOGELWCH

Safeguarding Training

Mae hyfforddwyr yn chwarae rôl allweddol yn cadw’r rhai sy’n ymwneud â thennis yn ddiogel, a nhw yn aml yw’r cyflenwyr rheng flaen. Mae hyfforddwyr yn rhannu cyfrifoldeb gyda phawb arall sy’n ymwneud â thennis i hyrwyddo lles pob plentyn, person ifanc ac oedolyn agored i niwed. Dylem hefyd sicrhau bod y rhai sy’n wynebu risg yn cael eu diogelu rhag camdriniaeth ac yn mwynhau eu profiad o chwarae tennis.

GWYBODAETH BWYSIG:

 • Mae’r cwrs hwn yn para am dair awr, gan gynnwys egwyl
 • Mae’r cwrs hwn wedi’i gymeradwyo gan yr LTA ar gyfer 3 credyd DPP
 • Rhaid bod yn 16 oed o leiaf i fynychu’r cwrs.

Erbyn diwedd y cwrs hwn, bydd y cyfranogwyr yn gallu:

 • Deall beth yw ystyr diogelu
 • Nodi sut y gall materion diogelu godi a beth ellir ei wneud i leihau’r perygl ymlaen llaw
 • Deall y mathau o gamdriniaeth ac esgeulustod a wynebir gan blant ac oedolion agored i niwed a’u heffeithiau posib
 • Dysgu arfer gorau ar gyfer ymateb i bryderon diogelu
 • Deall y darlun presennol o ran diogelu a sut gall yr LTA a Tennis Cymru eich cefnogi.

Cymhwysedd

*Sylwer hefyd bod yna gwrs Online Safeguarding in Tennis Together (ar gyfer Hyfforddwyr neu Swyddogion. Ni fydd hyfforddwyr yn gymwys i wneud y cwrs ar-lein oni bai mai’r cwrs olaf wnaethon nhw ei gwblhau oedd hyfforddiant wyneb yn wyneb.  Gall hyfforddwyr gael mynediad at y cwrs ar-lein unwaith bod eu hyfforddiant wyneb yn wyneb dros 12 mis oed, ond o dan 3 blwydd oed.

Mae Tennis Cymru yn cynnal cwrs LTA Diogelu ac Amddiffyn mewn Tenis (SPT) ar gyfer hyfforddwyr a swyddogion yn rhithwir trwy Zoom.

COST Y CWRS:

£30.00

AM DDIM i Swyddogion Lles – cysylltwch â coachdevelopment@tenniswales.org.uk i gael gwybod mwy.

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

13eg Rhagfyr 2023
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 24ain Ionawr 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 21ain Chwefror 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Iau 21ain Mawrth 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 17eg Ebrill 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 15fed Mai 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 19eg Mehefin 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 17eg Gorffennaf 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 21ain Awst 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 4ydd Medi 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 18fed Medi 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 2il Hydref 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 16eg Hydref 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 6ed Tachwedd 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 20fed Tachwedd 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Iau 5ed Rhagfyr 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

Dydd Mercher 18fed Rhagfyr 2024
Ar-lein ar Zoom
9:30am – 12:30pm

ARCHEBWCH YMA

TIME TO LISTEN (TTL)

An introduction to the role of the club welfare officer.

LEARNING OBJECTIVES

At the end of the course, participants will be able to:

 • Identify what a club welfare officer does
 • Describe how a club welfare officer works with others to create a child centred environment
 • Explain how the club welfare officer role fits into the wider safeguarding environment
 • Apply learning to case studies including sharing good safeguarding practice

COURSE STRUCTURE

The course takes place over three modules of around one hour in length (75 mins for module one) using a virtual classroom setting to enable you to complete this from your own home.

PRE-COURSE LEARNING

Before attending the course please watch this short video (about 11 minutes in length) to prepare you for the training.

COST OF THE COURSE:

£30.00

AVAILABLE DATES & VENUES:

New courses coming soon.