CYRSIAU DPP

Gweler isod yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer DPP wyneb yn wyneb yn 2023 a 2024.

HYFFORDDI CHWARAEWYR PERFFORMIAD: SAFONAU, EGWYDDORION A DRILIAU

Dysgwch gonglfeini hyfforddi chwaraewyr perfformiad, o lefel 10 ac iau i dennis hŷn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hyfforddiant gorau er mwyn gallu hyfforddi chwaraewyr i symud ymlaen a chyrraedd y lefelau perfformiad uchaf.  Bydd y gweithdy pedair awr hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o’r safonau sy’n ofynnol gan hyfforddwyr a chwaraewyr, yr egwyddorion sy’n sail i hyfforddi chwaraewyr perfformiad, a’r driliau a ddefnyddir gan chwaraewyr gorau Prydain.  Bydd y cwrs hwn yn ehangu dealltwriaeth hyfforddwyr o’r elfennau penodol sy’n gwneud hyfforddi yn ‘hyfforddi perfformiad’.

Mae deilliannau dysgu’r gweithdy hwn yn cynnwys:

 • Dysgu’r safonau i’w gosod ar y cwrt gyda chwaraewyr yn holl feysydd yr egwyddorion hyfforddi.
 • Deall ac ymarfer yr egwyddorion hyfforddi elfennol sy’n sail i hyfforddi perfformiad.
 • Dysgu ac ymarfer y driliau a ddefnyddir gan chwaraewyr gorau Prydain, megis Cam Norrie ac Emma Raducanu, i ddatblygu eu gêm eu hunain.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Iau 26ain Medi 2024
Canolfan Tennis Wrecsam

Dydd Iau 3ydd Hydref 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dydd Mercher 19eg Chwefror 2025
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

HYFFORDDI MENYWOD: O GORFFOLEDD I DECHNEG

Gwnewch argraff ar y sefyllfa o ran cyfranogiad a pherfformiad menywod ym myd tennis. Ewch ati i wella’ch hyfforddiant drwy ddatblygu’ch dealltwriaeth o ffisioleg arbennig athletwyr benywaidd a’i pherthynas â normau a datblygiad technegol.

Bydd y cwrs hwn yn ehangu dealltwriaeth hyfforddwyr o anghenion penodol chwaraewyr benywaidd yn nhermau datblygiad corfforol a thechnegol, a’r rhyngberthynas rhwng y meysydd hyn.

Bydd hyfforddwyr yn gwella’u gwybodaeth a’u sgiliau, mewn theori ac yn ymarferol, ar draws y meysydd canlynol:

 • Deall nodweddion y corff benywaidd.
 • Dysgu a rhoi ymarferion penodol ar waith sy’n gwella datblygiad corfforol menywod.
 • Dysgu fframwaith ar gyfer deall y berthynas rhwng corffoledd a thechneg.
 • Archwilio normau a data’n ymwneud â’r ffordd mae menywod yn bwrw’r bêl, yn benodol o ran serfio gydag ergydion blaen llaw a gwrthlaw.
 • Ymarfer driliau a syniadau i ddatblygu dulliau serfio gydag ergydion blaen llaw a gwrthlaw ar gyfer menywod.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Iau 7fed Mawrth 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Dydd Mercher 17eg Ebrill 2024
Canolfan Tennis Wrecsam

Dydd Iau 23ain Ionawr 2025
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

CWRS ‘GREAT GROUP COACHING – DISCOVERING & DRIVING DETAIL’

Mae’r cwrs ‘Discovering and Driving Detail’ wedi’i anelu at hyfforddwyr ar bob lefel sydd am wella’u hyfforddiant, a datblygu’r sgiliau arsylwi a dadansoddi a fydd yn eu galluogi i ddarparu ymyriadau technegol/tactegol hanfodol ar gyfer chwaraewyr.

Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu’r gallu i ‘gadw llygad barcud’ ar y chwaraewyr, er mwyn gallu dadansoddi a chreu ymyriadau hyfforddiant a fydd yn eich helpu chi i helpu’ch chwaraewyr yn y pen draw i wella ar raddfa gyflymach.

Yn ystod y cwrs 4 awr hwn byddwch yn:

 • Deall sut y mae sgiliau arsylwi a dadansoddi  yn gonglfaen i hyfforddiant grwpiau llwyddiannus.  Dysgu sut i roi ymyriadau hyfforddi llwyddiannus ar waith a fydd yn gwella perfformiad eich chwaraewyr
 • Archwilio strwythur craidd cynllun gwers a Fframweithiau Datblygiad Technegol/Tactegol yr  LTA
 • Dysgu sut i gyflwyno arddangosiadau effeithiol
 • Deall a rhoi arferion hyfforddiant CAMPUS ar waith
 • Archwilio cysyniadau profiion straen a darparu’ch chwaraewyr â’r union beth sydd ei angen arnynt.

Mae hwn yn un o ddau weithdy Great Group Coaching sy’n anelu at ddatblygu’ch gallu i drefnu a gweithio gyda grwpiau o chwaraewyr.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael.  Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sul 10fed Mawrth 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Dydd Sul 27ain
Hydref Canolfan Tennis Wrecsam

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

CWRS ‘GREAT GROUP COACHING – REPETITION V REALISM’

Mae’r cwrs ‘Repetition v Realism’ wedi’i anelu at hyfforddwyr ar bob lefel sydd am wella’u sgiliau hyfforddi, deall y camau dysgu, a datblygu chwaraewyr hyd eithaf eu gallu.

Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio’n benodol ar ddysgu a gwella hanfodion y gêm, i sicrhau bod chwaraewyr yn ymgysylltu ac yn datblygu hyd eithaf eu gallu yn ystod sesiynau grŵp.

Yn ystod y cwrs 4 awr hwn byddwch yn:

 • Deall y berthynas rhwng dau gysyniad hyfforddi allweddol, sef ailadrodd a realaeth
 • Deall yr ymchwil tu ôl i’r ‘Camau Dysgu’ a sut mae hyn yn effeithio ar y broses o gynllunio gwersi
 • Archwilio strwythur craidd cynllun gwers a Fframweithiau Datblygiad Technegol/Tactegol yr LTA
 • Deall pa rannau o sesiwn grŵp sy’n gofyn am ailadrodd a sut i greu hynny
 • Deall pa rannau o sesiwn grŵp sy’n gofyn am realaeth a sut i greu hynny
 • Dysgu sut i ganfod dull delfrydol sy’n caniatáu i chwaraewyr ymarfer sgil drosodd a throsodd heb gyfaddawdu o ran efelychu gêm go iawn.

Mae hwn yn un o ddau weithdy Great Group Coaching sy’n anelu at ddatblygu’ch gallu i drefnu a gweithio gyda grwpiau o chwaraewyr.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sadwrn 5ed Hydref 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
9.30am – 1.30pm

ARCHEBWCH NAWR

DPP ANABLEDD WEDI’I DDARPARU GAN LUSU SPORTS

Mae’n hanfodol bod hyfforddwyr a’r gweithlu tennis yn cael y sgiliau a’r wybodaeth sy’n angenrheidiol i gyfathrebu ac ymgysylltu â chyfranogwyr gyda namau ac anableddau. Fel rhan o genhadaeth Tennis Cymru i sicrhau Tennis i Bawb ledled Cymru, rydym yn ariannu cyrsiau DPP di-dâl yn 2023 mewn lleoliadau gwahanol ar draws Cymru. Bydd y sesiynau DPP yn cael eu rhedeg gan arbenigwyr blaenllaw o fewn y diwydiant, Louise Assioun a Susan Morrison, sef LUSU Sports.

Y deilliannau dysgu ar gyfer y cyrsiau hyn yw:

16 Chwefror

 • Cyflwyniad i Tennis Synhwyraidd
 • Ffocws ar Awtistiaeth a Syndrom Asperger
 • Creu amgylchedd dysgu diogel ar, ac oddi ar y cwrt
 • Llwybrau, a chysylltiadau â Mencap, Sense, AoC Sport

27 Ebrill

 • Vi Tennis (B2-B5) Tracio a symud
 • B1 Tennis. O gyrtiau cyffyrddol i dactegau wrth serfio
 • Llwybrau at gystadlu

18 Gorffennaf

 • Cynhesu a symud
 • Cael yr elfennau sylfaenol yn iawn a chyflwyno ergyd gwrthlaw gyda gwahaniaeth
 • Beth yw’r ystyriaethau wrth hyfforddi chwaraewyr sydd â chyflyrau iechyd hirdymor neu systematig
 • Llwybrau at gystadlu

5 Hydref

 • Ystyriaethau a chyfathrebu ar gyfer Tennis HI
 • Llwybrau a thennis ar gyfer chwaraewyr sydd ddim yn ffitio i unrhyw flwch ticio
 • Addasu offer a rheolau chwarae

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae Tennis Cymru wedi ymrwymo i’r maes gwaith hwn a dyma un yn unig o nifer o gyfleoedd datblygu sydd ar gael i hyfforddwyr, i’w darparu â’r set sgiliau i gyflenwi ar gyfer pobl anabl a rhai sydd â salwch hirdymor cyfyngol.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael.  Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

AM DDIM

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

HI AND IT’S NOT ABOUT TICKING BOXES

5ed Hydref 2023
Canolfan Tennis Abertawe

Bydd y cyrsiau’n rhedeg o 9am – 1pm ar bob un o’r dyddiadau

ARCHEBWCH NAWR

DPP HYFFORDDWYR GYDA SIMON WHEATLEY

Bydd Simon Wheatley yn ymuno â Phennaeth Perfformiad Tennis Cymru, Chris Lewis, i gyflenwi nifer o sesiynau cwrt yn 2023, a fydd yn helpu hyfforddwyr i ddatblygu chwaraewyr D10 cystadleuol yn well, gyda thechnegau effeithiol ac effeithlon.

Y deilliannau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw:

 • Deall blaenoriaethau technegol a thactegol ar gyfer pob lliw pêl a chyrtiau o bob maint
 • Profi amrywiaeth o syniadau unplyg ac echblyg ar gyfer datblygu techneg yn ystod sesiynau sgwad
 • Profi amryw o sefyllfaoedd gêm tactegol ar gyfer sesiynau pêl goch, oren a gwyrdd
 • Dulliau blaengar o ddatblygu sgiliau ralio drwy wahanol gamau

GWYBODAETH YCHWANEGOL

Mae’r sesiynau hyn drwy wahoddiad yn unig.

Mae Simon Wheatley yn Ymgynghorydd Addysg Hyfforddwyr a Datblygiad Chwaraewyr sy’n gweithio gyda ffederasiynau, academïau, clybiau, hyfforddwyr, chwaraewyr a rhieni.  Ar hyn o bryd mae’n cyflenwi’r cymwysterau perfformiad uchaf yn yr Iseldiroedd a Gwlad Pwyl ac mae’n ymgynghorydd Perfformiad ar gyfer PTR.  Mae’n arbenigwr ar ddatblygu sgiliau technegol a thactegol ar gyfer senglau a dyblau ar draws holl grwpiau oedran a chamau’r llwybr datblygu chwaraewyr.

Gall hyfforddwyr wneud cais am gredydau DPP ar gyfer eu Hachrediad LTA drwy ddysgu myfyriol annibynnol ar ôl mynychu pob un o’r sesiynau hyn.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael.  Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

AM DDIM

SUT I GYFLWYNO TENNIS CARDIO

Mae Tennis Cardio yn fersiwn dwysedd-uchel o hyfforddiant tennis sy’n seiliedig ar gadw’n heini, a fydd yn apelio at amrywiaeth eang o chwaraewyr. Trwy gyfuno elfennau gorau mynd i’r gampfa (cerddoriaeth, sesiynau ymarfer dwys) a thenis (rhedeg, ergydio a chystadlu) mae Tennis Cardio’n galluogi chwaraewyr i wneud sesiwn ymarfer sy’n defnyddio’r corff cyfan ac yn llosgi calorïau. Y deilliannau dysgu ar gyfer y gweithdy DPP hwn yw:

 • Deall sut beth yw ymarfer grŵp, a gwerth y math yma o sesiwn yn eich rhaglen
 • Deall a datblygu dulliau penodol o drefnu a chylchdroi grwpiau Cardio Tennis i gyflymu cyfradd sylfaenol curiad y galon yn ystod sesiynau
 • Gwella sgiliau bwydo’r bêl o fewn amgylchedd dosbarth cyflymdra uchel
 • Dysgu set ffres o ymarferion a driliau ymarferol i’w cynnwys yn eich sesiynau cwrt
 • Deall parthau curiad y galon, a sut i helpu chwaraewyr i ganfod a gweithio o fewn eu ‘parthau cardio’

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sul 3ydd Rhagfyr 2023
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dydd Sul 7fed Ebrill 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Dydd Sul 3ydd Tachwedd 2024
Canolfan Tennis Wrescam

Dydd Sadwrn 16eg Tachwedd 2024
Canolfan Metropolitan Caerdydd

Bydd y cyrsiau’n rhedeg o 9am – 1pm ar bob un o’r dyddiadau

ARCHEBWCH NAWR

COACHING KIDS PADEL

Bydd y DPP pum awr hwn yn addysgu hyfforddwyr Padel ar draws tri prif faes:

 • Deall ac ymarfer dulliau diogel ac effeithiol o hyfforddi hyd at 16 o chwaraewyr cam coch ar un cwrt Padel
 • Archwilio’r prif feysydd lle mae Padel yn wahanol i Dennis, a dysgu sut i addasu driliau a sgiliau fel bo angen
 • Ystyried sut y gellir gwneud y mwyaf o gyfleoedd i chwarae a chystadlu i wella sgiliau Padel penodol

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael.  Cysylltwch â ni yn cdc@wedotennis.co.uk i roi gwybod beth sydd ei angen arnoch i allu mynychu’r cwrs hwn.

YMGEISWYR CYMWYSTERAU

Mae hwn yn fodiwl dewisol dilys ar gyfer cymhwyster Hyfforddwr Padel yr LTA.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Mercher 22ain Mai 2024
Canolfan Padel Cymru  – Cwmbrân
9am – 2pm

ARCHEBWCH NAWR

GWEMINAR RALLY ALLIES

Mae gweminar ‘Rally Allies’ yn gwrs hyfforddiant ar-lein di-dâl sydd ar gael i hyfforddwyr a staff Tennis Cymru’n unig, sy’n anelu at godi ymwybyddiaeth o LHDTC+ o fewn y gêm. Anfonir dolen gyswllt at fynychwyr unwaith y byddant wedi archebu lle ar y cwrs.

Gall hyfforddwyr hefyd hawlio dau bwynt DPP drwy gynllun Dysgu Annibynnol yr LTA am gwblhau’r cwrs hwn.

Bydd mynychwyr yn dysgu am y canlynol:

 • Deall iaith hunaniaeth
 • Nodi’r rhwystrau a wynebir gan bobl LDHTC+ o fewn chwaraeon
 • Sut i daclo camwahaniaethu
 • Sut i ddefnyddio’ch adnoddau i ddod â Balchder i’r lleoliad
 • Yn ogystal â derbyn pecyn adnoddau am ddim am fynychu, gall hyfforddwyr hefyd hawlio dau bwynt DPP drwy gynllun Dysgu Annibynnol yr LTA.

COST Y CWRS:

AM DDIM

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Mawrth 4ydd Mehefin 2024
Ar-lein
10am – 11.30am

Dydd Mawrth 4ydd Mehefin 2024
Ar-lein
7pm – 8.30pm

ARHEBWCH NAWR

TENNIS CADAIR OLWYN: CYNYDDU OFFER A HYDER HYFFORDDWYR

Mae’r cwrs Tennis Cadair Olwyn: Cynyddu Offer a Hyder Hyfforddwyr (Building Tools and Confidence for Coaches) wedi’i anelu at hyfforddwyr sy’n awyddus i ddatblygu llwybr datblygu a chyfleoedd ar gyfer chwaraewyr gyda namau corfforol.

Erbyn diwedd y cwrs hwn bydd gennych:

 • Well dealltwriaeth o ddemograffeg nam corfforol y DU, rheolau a meini prawf categoreiddio tennis cadair olwyn
 • Y gallu i awgrymu cadeiriau priodol ar gyfer chwaraewyr, gan wybod beth yw’r nodweddion hanfodol
 • Yr hyder i gyflenwi’r patrymau symud sylfaenol a’r egwyddorion hyfforddi elfennol i chwaraewyr newydd a sefydledig.
 • Y gallu i ddatblygu a thyfu eich rhaglen tennis cadair olwyn a deall buddiannau hynny.
 • Yr wybodaeth i allu cyfeirio chwaraewyr er mwyn cynorthwyo’u datblygiad, a gwybodaeth am y llwybr datblygu chwaraewyr.

Sylwer, wrth ichi gofrestru ar gyfer y cwrs hwn, bydd eich enw cyntaf ac enw olaf yn weladwy i ddysgwyr eraill.  Ni rennir unrhyw wybodaeth gyswllt.

Mae’r cwrs hwn yn cymryd tua dwy awr i’w gwblhau ac mae wedi’i gymeradwyo ar gyfer dau gredyd DPP.  Ar ôl ei gwblhau’n llwyddiannus, mi ddylai gymryd hyd at 24 awr i’ch credydau DPP gael eu dyrannu.

COST Y CWRS:

£20.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Nifer o ddyddiadau ar gael
Ar-lein
Hyd y cwrs: 2 awr

ARCHEBWCH YMA