CYRSIAU DPP

Gweler isod yr opsiynau sydd ar gael ar gyfer DPP yn 2022.

LTA YOUTH: OREN I WYRDD

LTA Youth yw rhaglen hyfforddi flaenllaw yr LTA ar gyfer chwaraewyr iau 4 – 18 oed.

Yn adeiladu ar lwyddiant Tennis for Kids, mae LTA Youth yn rhaglen hyfforddiant ffres, modern a chynhwysfawr, sy’n cynnig cynnwys o safon fyd-eang i Hyfforddwyr, drwy gyfrwng cyfres o fideos a chynlluniau sesiwn ar gyfer pob cam o ddatblygiad chwaraewr.  Y deilliannau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw:

 • Deall blaenoriaethau hyfforddi cyffredinol LTA Youth
 • Cynyddu gwybodaeth o gymwyseddau LTA Youth ar draws parthau tactegol, technegol, corfforol, meddyliol, cystadleuol a chymdeithasol
 • Deall y caffael sgiliau a’r egwyddorion dysgu sy’n greiddiol i LTA Youth, sy’n datblygu sgiliau mewn ffordd fwy cydnerth, ac sy’n darparu plant ag ymdeimlad cryfach o gynnydd a her barhaus
 • Gallu cyflenwi amrywiaeth o ymarferion a sesiynau hwyliog a dynamig newydd ar gyfer grwpiau, wedi’u llunio’n benodol ar gyfer chwaraewyr oren a gwyrdd.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

PRIS Y CWRS:

£40.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

13eg Mawrth 2022
Canolfan Tenis Abertawe
10yb – 2yh

18fed Medi 2022
Canolfan Tenis Wrecsam
10am – 2pm

6ed Hydref 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
9am – 1pm

ARCHEBU NAWR

SUT I DDEFNYDDIO SEICOLEG I HYRWYDDO DATBLYGIAD CHWARAEWR

Bydd y gweithdy hwn yn darparu Hyfforddwyr â dealltwriaeth sylfaenol o seicoleg chwaraeon cymhwysol.

Mi fydd yn dysgu Hyfforddwyr sut i ddefnyddio egwyddorion seicolegol sy’n seiliedig ar dystiolaeth yn eu harferion hyfforddi o ddydd i ddydd.  Y deilliannau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw:

 • Deall hanfodion damcaniaethu ysgogiadol, a sut maen nhw’n gweithio’n ymarferol ar y cwrt
 • Gallu gwneud y mwyaf o’r ‘hinsawdd ysgogiadol’ a’r amgylchedd ar gyfer chwaraewyr yn ystod hyfforddiant
 • Hyrwyddo datblygiad chwaraewyr drwy roi egwyddorion seicolegol allweddol eraill ar waith wrth ddysgu.

Bydd hyfforddwyr yn elwa o’r DPP hwn drwy allu datblygu a chadw chwaraewyr yn well yn ystod eu sesiynau hyfforddi.  Bydd yr egwyddorion hyfforddi seicolegol a ddysgir yn y gweithdy’n briodol ar gyfer pob amgylchedd hyfforddi e.e. clybiau, cymunedau ac ysgolion, a chyda chwaraewyr o bob oed a gallu.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

PRIS Y CWRS:

£40.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

16eg Mehefin 2022
Canolfan Tenis Abertawe

ARCHEBU NAWR

SUT I DDARPARU TENIS CARDIO

Fersiwn dwysedd uchel o hyfforddi tenis yw tenis cardio. Ysbrydolwyd gan ffitrwydd a fydd y cwrs yn apelio at amrywiaeth eang o chwaraewyr. Gan gyfuno’r elfennau gorau o fynd i’r gampfa (cerddoriaeth, sesiynau dwysedd uchel) a thenis (rhedeg, taro, a chystadlu) mae Tenis Cardio yn galluogi chwaraewyr i gyflawni ymarfer corff i’r corff gyfan a llosgi calorïau.

Y canlyniadau dysguar gyfer y gweithdy DPP hwn yw:

 • Deall tirlun ymarfer corff grŵp, a gwerth y math hwn o sesiwn yn eich rhaglen.
 • Deall a datblygu dulliau trefnu a chylchdroi grŵp yn benodol i Tenis Cardio sy’n hwyluso cyfraddau calon sylfaenol uwch yn ystod sesiynau.
 • Gwella sgiliau bwydo ar gyfer amgylchedd dosbarth cyflym.
 • Datblygu set newydd o ymarferion ymarferol ac ymarferion i ddefnyddio ar y cwrt yn ystod sesiwn.
 • Deall parthau cyfradd curiad y galon a sut i helpu chwaraewyr i ddod o hyd i’w ‘parthau cardio’ ac aros o fewn nhw.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

PRIS Y CWRS:

£40.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dyddiadau i ddod.

ARCHEBU NAWR

HYFFORDDI GRWPIAU MAWR MEWN YSGOLION A CHAMPIAU

Diluniwyd y cwrs er mwyn dod a hwyl, ysbrydolaeth ac arbenigedd hyfforddi i sesiynau hyfforddi niferoedd mawr. Cafodd y cwrs ei ddatblygu mewn cydweithrediad gyda Judy Murray.

Y canlyniadau dysgu ar gyfer y cwrs hwn yw:

 • Deall tirwedd chwaraeon yr ysgol, gan gynnwys yr heriau a’r cyfleoedd gallynt gynnig i hyfforddwr.
 • Y gallu i ddarparu  sesiynau hyfforddi dwysedd uchel, hwyliog a gafaelgar ar gyfer niferoedd mawr.
 • Datblygu llawer o ymarferion, sgiliau a gweithgareddau newydd i animeiddio sesiynau gwersylloedd a gwersi grŵp.
 • Datblygu rhagoriaeth mewn sgiliau gwahaniaethu ar draws amgylcheddau a phoblogaethau amrywiol.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn darparu’r holl wybodaeth ofynnol ar y ffurflen archebu er mwyn inni allu’ch cynorthwyo’n llawn.

PRIS Y CWRS:

£40.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

20fed Mawrth 2022
Canolfan Tenis Abertawe

6ed Hydref 2022
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

16fed Hydref 2022
Canolfan Tenis Wrecsam

Mae’r cyrsiau yn rhedeg o 10yb– 2yh .

ARCHEBU NAWR