MODIWLAU DEWISOL

Er mwyn cwblhau cwrs Hyfforddwr LTA mae gofyn i ymgeiswyr wneud Modiwl Dewisol.  Gweler yr opsiynau isod ar gyfer cyrsiau sydd ar gael yn 2023 a 2024 drwy Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr Tennis Cymru:

COACHING KIDS PADEL

Bydd y DPP pum awr hwn yn addysgu hyfforddwyr Padel ar draws tri prif faes:

 • Deall ac ymarfer dulliau diogel ac effeithiol o hyfforddi hyd at 16 o chwaraewyr cam coch ar un cwrt Padel
 • Archwilio’r prif feysydd lle mae Padel yn wahanol i Dennis, a dysgu sut i addasu driliau a sgiliau fel bo angen
 • Ystyried sut y gellir gwneud y mwyaf o gyfleoedd i chwarae a chystadlu i wella sgiliau Padel penodol

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â ni yn cdc@wedotennis.co.uk i roi gwybod beth sydd ei angen arnoch i allu mynychu’r cwrs hwn.

YMGEISWYR AM GYMWYSTERAU

Mae hwn yn fodiwl dewisol dilys ar gyfer cymhwyster Hyfforddwr Padel LTA.

COST Y CWRS:

£50.00

Dydd Mercher 22ain Mai 2024
Canolfan Padel Cymru – Cwmbrân
9am – 2pm

ARCHEBWCH NAWR

CWRS ‘GREAT GROUP COACHING – DISCOVERING & DRIVING DETAIL’

Mae’r cwrs ‘Discovering and Driving Detail’ wedi’i anelu at hyfforddwyr ar bob lefel sydd am wella’u hyfforddiant, a datblygu’r sgiliau arsylwi a dadansoddi a fydd yn eu galluogi i ddarparu ymyriadau technegol/tactegol hanfodol ar gyfer chwaraewyr.

Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio’n benodol ar ddatblygu’r gallu i ‘gadw llygad barcud’ ar y chwaraewyr, er mwyn gallu dadansoddi a chreu ymyriadau hyfforddiant a fydd yn eich helpu chi i helpu’ch chwaraewyr yn y pen draw i wella ar raddfa gyflymach.

Yn ystod y cwrs 4 awr hwn byddwch yn:

 • Deall sut y mae sgiliau arsylwi a dadansoddi yn gonglfaen i hyfforddiant grwpiau llwyddiannus
 • Dysgu sut i roi ymyriadau hyfforddi llwyddiannus ar waith a fydd yn gwella perfformiad eich chwaraewyr
 • Archwilio strwythur craidd cynllun gwers a Fframweithiau Datblygiad Technegol/Tactegol yr LTA
 • Dysgu sut i gyflwyno arddangosiadau effeithiol
 • Deall a rhoi arferion hyfforddiant CAMPUS ar waith
 • Archwilio cysyniadau profiion straen a darparu’ch chwaraewyr â’r union beth sydd ei angen arnynt

Mae hwn yn un o ddau weithdy Great Group Coaching sy’n anelu at ddatblygu’ch gallu i drefnu a gweithio gyda grwpiau o chwaraewyr.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael.  Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sul 10fed Mawrth 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Dydd Sul 27ain Hydref
Canolfan Tennis Wrecsam

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

CWRS ‘GREAT GROUP COACHING – REPETITION V REALISM’

Mae’r cwrs ‘Repetition v Realism’ wedi’i anelu at hyfforddwyr ar bob lefel sydd am wella’u sgiliau hyfforddi, deall y camau dysgu, a datblygu chwaraewyr hyd eithaf eu gallu.

Mae’r gweithdy hwn yn canolbwyntio’n benodol ar ddysgu a gwella hanfodion y gêm, i sicrhau bod chwaraewyr yn ymgysylltu ac yn datblygu hyd eithaf eu gallu yn ystod sesiynau grŵp. Yn ystod y cwrs 4 awr hwn byddwch yn:

 • Deall y berthynas rhwng dau gysyniad hyfforddi allweddol, sef ailadrodd a realaeth
 • Deall yr ymchwil tu ôl i’r ‘Camau Dysgu’ a sut mae hyn yn effeithio ar y broses o gynllunio gwersi
 • Archwilio strwythur craidd cynllun gwers a Fframweithiau Datblygiad Technegol/Tactegol yr LTA
 • Deall pa rannau o sesiwn grŵp sy’n gofyn am ailadrodd a sut i greu hynny
 • Deall pa rannau o sesiwn grŵp sy’n gofyn am realaeth a sut i greu hynny
 • Dysgu sut i ganfod dull delfrydol sy’n caniatáu i chwaraewyr ymarfer sgil drosodd a throsodd heb gyfaddawdu o ran efelychu gêm go iawn.

Mae hwn yn un o ddau weithdy Great Group Coaching sy’n anelu at ddatblygu’ch gallu i drefnu a gweithio gyda grwpiau o chwaraewyr.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Sadwrn 5ed Hydref 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
9.30am – 1.30pm

ARCHEBWCH NAWR

HYFFORDDI CHWARAEWYR PERFFORMIAD: SAFONAU, EGWYDDORION A DRILIAU

Dysgwch gonglfeini hyfforddi chwaraewyr perfformiad, o lefel 10 ac iau i dennis hŷn.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn derbyn yr hyfforddiant gorau er mwyn gallu hyfforddi chwaraewyr i symud ymlaen a chyrraedd y lefelau perfformiad uchaf.  Bydd y gweithdy pedair awr hwn yn gwella’ch dealltwriaeth o’r safonau sy’n ofynnol gan hyfforddwyr a chwaraewyr, yr egwyddorion sy’n sail i hyfforddi chwaraewyr perfformiad, a’r driliau a ddefnyddir gan chwaraewyr gorau Prydain.  Bydd y cwrs hwn yn ehangu dealltwriaeth hyfforddwyr o’r elfennau penodol sy’n gwneud hyfforddi yn ‘hyfforddi perfformiad’.

Mae deilliannau dysgu’r gweithdy hwn yn cynnwys:

 • Dysgu’r safonau i’w gosod ar y cwrt gyda chwaraewyr yn holl feysydd yr egwyddorion hyfforddi.
 • Deall ac ymarfer yr egwyddorion hyfforddi elfennol sy’n sail i hyfforddi perfformiad.
 • Dysgu ac ymarfer y driliau a ddefnyddir gan chwaraewyr gorau Prydain, megis Cam Norrie ac Emma Raducanu, i ddatblygu eu gêm eu hunain.

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Iau 26ain Medi 2024
Canolfan Tennis Wrecsam

Dydd Iau 3ydd Hydref 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Dydd Mercher 19eg Chwefror 2025
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR

HYFFORDDI MENYWOD: O GORFFOLEDD I DECHNEG

Gwnewch argraff ar y sefyllfa o ran cyfranogiad a pherfformiad menywod ym myd tennis. Ewch ati i wella’ch hyfforddiant drwy ddatblygu’ch dealltwriaeth o ffisioleg arbennig athletwyr benywaidd a’i pherthynas â normau a datblygiad technegol.

Bydd y cwrs hwn yn ehangu dealltwriaeth hyfforddwyr o anghenion penodol chwaraewyr benywaidd yn nhermau datblygiad corfforol a thechnegol, a’r rhyngberthynas rhwng y meysydd hyn.

Bydd hyfforddwyr yn gwella’u gwybodaeth a’u sgiliau, mewn theori ac yn ymarferol, ar draws y meysydd canlynol:

 • Deall nodweddion y corff benywaidd
 • Dysgu a rhoi ymarferion penodol ar waith sy’n gwella datblygiad corfforol menywod
 • Dysgu fframwaith ar gyfer deall y berthynas rhwng corffoledd a thechneg
 • Archwilio normau a data’n ymwneud â’r ffordd mae menywod yn bwrw’r bêl, yn benodol o ran serfio gydag ergydion blaen llaw a gwrthlaw
 • Ymarfer driliau a syniadau i ddatblygu dulliau serfio gydag ergydion blaen llaw a gwrthlaw ar gyfer menywod

ADDASIADAU RHESYMOL

Mae addasiadau rhesymol ar gael. Cysylltwch â Chanolfan Datblygu Hyfforddwyr yr LTA sy’n darparu’r cwrs hwn ar adeg archebu er mwyn iddyn nhw allu trefnu’r rhain.

COST Y CWRS:

£50.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Dydd Iau 7fed Mawrth 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Dydd Mercher 17eg Ebrill 2024
Canolfan Tennis Wrecsam

Dydd Iau 23ain Ionawr 2025
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

9.30am – 1.30pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBWCH NAWR