HYFFORDDWR HYFFORDDI TENNIS LTA LEFEL 2

Hyfforddwr Hyfforddi Tennis LTA Lefel 2

Mae’r cymhwyster uwch pum diwrnod hwn yn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd am adeiladu ar seiliau hyfforddi Cynorthwyydd LTA/Lefel 1, i’w galluogi i arwain (nid cynorthwyo gyda) hyfforddiant grŵp.

Mae’r deilliannau dysgu’n cynnwys:

 • Datblygu sgiliau cyfathrebu a threfnu uwch
 • Gwybodaeth ragarweiniol o ‘arsylwi a dadansoddi’ chwaraewyr
 • Y gallu i ddarparu cyngor hyfforddi cyffredinol ar draws agweddau corfforol, meddyliol, tactegol a thechnegol
 • Cynllunio a chyflwyno gwersi strwuthuredig gyda chynnyrch hyfforddi swyddogol yr LTA ar gyfer  Oedolion a Chwaraewyr Iau e.e., Cardio Tennis, Tennis Express, LTA Youth
 • Deall egwyddorion sylfaenol caffael sgiliau, diogelu, a datblygu chwaraewyr
 • Adleoliad nodweddiadol

Bydd Swyddog

 • Hyfforddi LTA wedi’i hyfforddi i arwain hyfforddiant grŵp yn unrhyw leoliad.  Caiff deilliannau dysgu’r cwrs eu darparu yng nghyd-destun hyfforddiant grŵp ar gyfer dechreuwyr a chwaraewyr canolradd, ac ar gyfer oedolion a chwaraewyr iau.  Fodd bynnag, mae’r cwrs yn ymdrin â gwybodaeth a sgiliau sylfaenol sy’n berthnasol i chwaraewyr o bob oed a gallu.  Fel arfer, defnyddir Swyddogion Hyfforddi LTA fel rhan o raglen fawr, menter allgymorth ysgolion, canolfan hamdden, neu leoliadau llai sydd heb Hyfforddwr LTA (Lefel 3).

COST Y CWRS:

£425.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Diwrnod 1 = Dydd Sul 25ain Chwefror 2024
Diwrnod 2 = Dydd Sadwrn 16eg Mawrth 2024
Diwrnod 3 = Dydd Sul 31ain Mawrth 2024
Diwrnod 4 = Dydd Sul 7fed Ebrill 2024
Canolfan Tennis Casnewydd Fyw

Diwrnod 1 = Dydd Sul 15fed Medi 2024
Diwrnod 2 = Dydd Sul 29ain Medi 2024
Diwrnod 3 = Dydd Sul 13eg Hydref 2024
Diwrnod 4 = Dydd Sadwrn 16eg Tachwedd 2024
Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Diwrnod 1 = Dydd Sul 22ain Medi 2024
Diwrnod 2 = Dydd Sul 29ain Medi 2024
Diwrnod 3 = Dydd Sul 20fed Hydref 2024
Diwrnod 4 = Dydd Sul 3ydd Tachwedd 2024
Canolfan Tennis Wrecsan

9am – 5pm ar bob un o’r diwrnodau

I archebu’r cwrs hwn rhaid ichi fodloni’r holl ragofynion. Gweler isod am fwy o fanylion.

*Cofiwch y bydd yn rhaid i chi hefyd dalu’n ychwanegol am y canlynol er mwyn cwblhau’r cwrs hwn:

HYD A STRWYTHUR Y CWRS

Mae cymwysterau LTA yn cynnwys dwy elfen wahanol, sef Hyfforddiant ac Asesiad.

Hyfforddiant:
Mae’r cwrs Swyddog Hyfforddi LTA yn cynnwys pum diwrnod o hyfforddiant wyneb yn wyneb, gydag o leiaf pedair wythnos rhyngddyn nhw (i roi amser ar gyfer y 10 awr o brofiad gwaith ac i gwblhau’r gwaith cwrs).  Ar gyfer Swyddog Hyfforddi LTA, mae’r pum diwrnod o ddysgu wedi’u rhannu’n ddiwrnodau craidd a dewisol.  Ceir pedwar diwrnod craidd ac un dewisol (mae’r hyfforddwyr yn dewis beth maent am arbenigo ynddo ar eu pumed diwrnod).  Archebir (a thelir) am hyfforddiant craidd a hyfforddiant dewisol ar wahân.

Asesiad:
Cynhelir yr asesiadau terfynol yn ystod gwers go iawn o’ch dewis chi, mewn lleoliad tennis o’ch dewis chi.  Mae’r asesiadau’n cael eu recordio ar eich cyfer (gydag offer ffôn clyfar) ac yna cânt eu cyflwyno’n rhithwir drwy eu llwytho ar fideo.  Am fwy o fanylion gweler y dudalen Asesiadau.

RHAGOFYNION Y CWRS

 • Rhaid i ymgeiswyr gwblhau pum diwrnod llawn o hyfforddiant (craidd a dewisol) a’r holl dasgau gwaith cwrs cyn iddynt allu archebu eu hasesiad terfynol
 • Meddu ar DBS LTA dilys – cais am DBS
 • Rhaid i ymgeiswyr gwblhau pum diwrnod llawn o hyfforddiant (craidd a dewisol) a’r holl dasgau gwaith cwrs yn olynol cyn iddynt allu archebu eu hasesiad terfynol
 • Meddu ar dystysgrif cymhwysedd ddilys yn un ai Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW), Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW), Cymorth Cyntaf Paediatrig (PFA), neu wedi cwblhau OFQUAL Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn llwyddiannus cyn yr asesiad. Mae hyn er mwyn sicrhau eich bod yn ddiogel i weithredu ar ôl cymhwyso.
 • Marc presennol neu flaenorol o 7.1 neu fwy, neu wedi cwblhau prawf parodrwydd yn llwyddiannus. Gall y prawf parodrwydd gymryd hyd at bythefnos i’w gwblhau – caniatewch ddigon o amser i’w gwblhau.  Rhaid llwytho’r prawf a’i anfon at dîm Asesu’r LTA.  Prawf Parodrwydd Swyddog Hyfforddi LTA.

COURSE PRE-REQUISITES

 • Hold the level 1 coaching assistant qualification OR the LTA tennis assistants OR hold a 1st4sport level 2 certificate in coaching another sport with UKCC endorsement OR hold a teaching qualification specialising in P.E. Please contact enquiries@1st4sportqualifications.com with evidence of your Level 2 from another sport or PE teaching qualification, and forward their approval to the provider of the course you wish to attend.
 • Be LTA Accredited or hold a LTA DBS/PVG Enhanced Check with Child Barred List certificate (Volunteer certificates cannot be accepted) applied for through LTA/Tennis Scotland. The certificate must be less than 12 months old from the start date of the course.  Please note that it may take at least eight weeks for a DBS to be processed and you must hold a valid LTA DBS certificate upon booking.
 • Hold a valid certificate of competence in either First Aid at Work (FAW) or Emergency First Aid at Work (EFAW), or will have successfully completed the OFQUAL Level 3 in First Aid.
 • Candidates are required to have their mentored coaching experience organised before the course starts. For help with this please contact your course provider.

EITHRIADAU

Rydych yn gymwys i osgoi’r cymhwyster Lefel 2 os ydych chi’n bodloni’r HOLL feini prawf a osodir isod:

 • Os oes gennych chi, neu os fuoch chi ar un adeg â safle ymhlith rhengoedd senglau neu ddyblau’r byd gyda’r ATP neu’r WTA; NEU os fuoch chi ymhlith deg uchaf senglau neu ddyblau cadair olwyn y byd gyda’r ITF o fewn y pum mlynedd diwethaf; ac
 • Os ydych chi’n meddu ar argymhelliad ysgrifenedig gan eich tiwtor Lefel 1 yn tystio bod gennych y sgiliau (yn eu barn nhw) i osgoi’r cwrs Lefel 2; a chymeradwyaeth fewnol gan un ai adran hyfforddi’r LTA (ar gyfer hyfforddwyr heb anabledd yn unig) neu’r Tîm Perfformiad Anabledd (ar gyfer hyfforddwyr gydag anabledd yn unig).

SUT I GOFRESTRU

I archebu lle ar y cwrs hwn, cliciwch ar y botwm isod, dewiswch ddyddiad / lleoliad addas ac yna cwblhewch y ffurflen gofrestru a’r adran dalu:

ARCHEBU NAWR