CYNLLUN BWRSARIAETH HYFFORDDI

Safeguarding Training

Mae Tennis yng Nghymru’n ffodus iawn o gael gweithlu hynod broffesiynol a chymwys yn gweithio ar draws ein clybiau tennis, parciau a safleoedd hamdden.  I helpu tennis i gysylltu â chymaint o bobl â phosib, mae angen inni dyfu’n gweithlu hyfforddi i sicrhau ein bod yn cynrychioli pob cymuned yng Nghymru.

I gynorthwyo gyda’r twf hwn, hoffem wahodd ceisiadau am fwrsariaethau hyfforddi ar gyfer pobl sydd am gael mynediad at ein cymwysterau hyfforddi Lefel 1 (75% o ffi’r cwrs) a Lefel 2 (50% o ffi’r cwrs) yma yng Nghymru, i gynorthwyo pobl i gymryd y cam cyntaf ar hyd y llwybr hyfforddi, neu symud ymlaen o lefel 1 i lefel 2.

Y BROSES YMGEISIO:

Mae’r ceisiadau ar agor rhwng Mehefin 1af a Gorffennaf 16eg.

Mae’n broses geisiadau agored, felly gall unrhyw un wneud cais cyn belled â’u bod yn byw yng Nghymru, a bydd pob cais yn cael ei asesu yn ôl ei rinweddau unigol, ond byddem yn croesawu ceisiadau gan y canlynol yn arbennig:

  • Merched
  • Siaradwyr Cymraeg
  • Pobl o gefndiroedd lleiafrif ethnig
  • Pobl anabl
  • Pobl sy’n byw ac yn gweithio â chymunedau mewn ardaloedd o amddifadedd uchel (Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru)

I wneud cais, mae angen ichi lenwi ffurflen ymgeisio fer yn amlinellu’ch ymrwymiad i gynorthwyo Tennis Cymru i ddarparu ‘tennis i bawb’.

Ar ôl ichi gwblhau’ch cymhwyster, byddwn yn gofyn eich bod yn dod yn hyfforddwr LTA Achrededig ac yn cadw’ch achrediad am gyfnod o dair blynedd.

Mae Tennis Cymru wedi ymrwymo i sicrhau amrywiaeth yn ei weithlu hyfforddi, i’n helpu i gyflawni’n nod o ddarparu ‘tennis i bawb’ a gwneud y gêm yn un mae pobl a theuluoedd ar draws pob cymuned yng Nghymru’n ‘troi ati’.

GWNEWCH YMA

Telerau ac Amodau

Pan fyddwn ni’n asesu’r ceisiadau, byddwn yn ystyried yr effaith bosib ar fylchau o ran sgiliau/gweithlu mewn cymunedau blaenoriaeth ledled Cymru.  Efallai y bydd defnyddio’r wybodaeth hon yn eich cynorthwyo i gyflwyno cais cryfach.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb o bob cefndir.

Bydd yr holl geisiadau’n cael eu hasesu’n annibynnol yn ôl eu teilyngdod unigol.  Hyn a hyn o gyllid sydd ar gael ac ni fyddwn yn gallu cefnogi pob cais a dderbyniwn.

Cliciwch yma i weld Telerau ac Amodau llawn y Fwrsariaeth Hyfforddi.