CWRS HYFFORDDWR LTA LEFEL 3

Cwrs Hyfforddwr LTA Lefel 3

Mae’r cwrs Cymhwyster Hyfforddwr Lefel 3 ar gyfer pobl sydd am weithio fel hyfforddwr tennis llawnamser. Ar ôl cwblhau’r Cymhwyster Hyfforddwr yn llwyddiannus bydd ymgeiswyr wedi’u hyfforddi i:

 • Hyfforddi dechreuwyr a chwaraewyr canolradd mewn grwpiau ac fel unigolion.
 • Deall hanfodion rheoli busnes.
 • Deall y strwythur cystadleuol yn y DU.
 • Rheoli gwaith cynorthwywyr hyfforddi lefel 1 a 2.

COST Y CWRS:

£1,000.00

DYDDIADAU A LLEOLIADAU:

Mae’r Cwrs Hyfforddwr LTA wedi’i rannu’n 4 modiwl:

Modiwl 1 – 17eg, 18fed 19eg Tachwedd 2024
(sesiwn o bell cyn y cwrs ar 14eg)

Modiwl 2 – 16eg, 17eg Rhagfyr 2024
(sesiwn o bell cyn y cwrs ar 12fed)

Modiwl 3 – 20fed, 21ain Ionawr 2025
(sesiwn o bell cyn y cwrs ar 16eg)

Modiwl 4 – 17eg, 18fed Chwefror 2025
(sesiwn o bell cyn y cwrs ar 13eg)

Canolfan Tennis Casnewydd Fyw
Dyddiadau cyn y cwrs ar-lein ar Blackboard

9am – 5pm ar bob un o’r diwrnodau

ARCHEBU NAWR

HYD A STRWYTHUR Y CWRS

 • 4 uned o fewn 3 diwrnod ac 1 diwrnod asesu.
 • 9 awr o brofiad hyfforddi rhwng pob uned.

Mae’r LTA yn argymell fod gan hyfforddwr yr yswiriant priodol wrth ymgymryd ag oriau profiad hyfforddi sy’n ofynnol o fewn y cwrs.

STRWYTHUR

Mae’r cwrs wedi’i rannu’n 4 uned o 3 diwrnod ag 1 diwrnod asesu. Rhwng yr unedau fe fydd 4-6 wythnos i ganiatáu hyfforddwyr i gwblhau 27 awr o brofiad hyfforddi.

UNED UN: DIWRNOD 1, 2 A 3

 • Y broses hyfforddiant.
 • Arsylwi a dadansoddi.
 • Sgiliau hyfforddi.
 • Cynllunio.

Egwyl o 4-6 wythnos i wblhau lleiafswm o 9 awr o brofiad hyfforddi gyda hyfforddwr LTA Accredited+.

Gweithio ar eich bortffolio.

UNED DAU: DIWRNOD 4, 5 A 6

 • Datblygu technolgegol.
 • Y camau dysgu.
 • Cyfathrebu a threfnu.
 • Sgiliau meddwl.
 • Rheolaeth busnes.

Egwyl o 4-6 wythnos i wblhau lleiafswm o 9 awr o brofiad hyfforddi gyda hyfforddwr LTA Accredited+.

Gweithio ar eich bortffolio.

UNED TRI: DIWRNOD 7, 8 A 9

 • Ymwybyddiaeth o anabledd.
 • Rheoli ymddygiad.
 • Dilyniannau dysgu.
 • Hyfforddi grŵp
 • Cystadleuaeth.

Egwyl o 4-6 wythnos i wblhau lleiafswm o 9 awr o brofiad hyfforddi gyda hyfforddwr LTA Accredited+.

Gweithio ar eich bortffolio.

UNED 4: DIWRNOD 10, 11 A 12

 • Asesiad ffurfiannol.

ASESIAD CRYNODOL

Asesir y cwrs o fewn dau faes:

 • Asesiad hyfforddi ymarferol o hyfforddiant unigol a grwp.
 • Portffolio o dystiolaeth i’w wblhau ebryn diwrnod 10.

O fis Ionawr 2021, bydd Canolfannau Datblygu Hyfforddwyr a benodwyd gan LTA yn darparu diwrnodau 1 – 12 a bydd yr LTA yn cynnal asesiadau, a fydd yn gofyn am broses archebu a thalu ar wahân. Dim ond ar ôl cwblhau’r diwrnodau hyfforddi craidd y gellir archebu asesiadau. I gael mwy o fanylion yn ymwneud ag archebu’ch asesiad, ewch i’r dudalen Asesiadau neu cysylltwch â’r Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr sy’n rhedeg eich cwrs.

Rhaid i ymgeiswyr fynychu pob sesiwn ar y cwrs a phasio pob elfen o’r meini prawf asesu i fod yn llwyddiannus.

RHAGOFYNION Y CWRS

 • Yn meddu ar dystysgrif Cynorthwyydd Hyfforddi Lefel 2/ECA/ETTC.
 • Achrediad LTA neu Wiriad DBS/PVG Manwl ynghyd â thystysgrif y Rhestr Wahardd Plant (ni ellir derbyn tystysgrifau Gwirfoddoli) y gwneir cais amdanynt drwy’r LTA/Tennis Scotland.  Rhaid i’r dystysgrif fod o dan 12 mis oed ar ddyddiad dechrau’r cwrs.  Sylwer y gall gymryd o leiaf 8 wythnos i wiriad DBS gael ei brosesu, a rhaid ichi gael tystysgrif DBS ddilys yr LTA wrth archebu.
 • Yn (neu wedi bod yn) chwaraewr lefel 6.1 neu’n uwch, neu wedi cwblhau prawf chwarae graddfa 1.
 • Yn meddu ar dystysgrif cymhwysedd ddilys yn un ai Cymorth Cyntaf yn y Gwaith (FAW) neu Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith (EFAW), neu wedi cwblhau OFQUAL Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf yn llwyddiannus.

COFRESTRU DIDDORDEB

I gofrestru diddordeb ar gyfer y Cwrs Hyfforddwr LTA, e-bostiwch coachdevelopment@tenniswales.org.uk