CWRDD Â’R TÎM

TÎM STAFF

Vicki Broadbent

Rheolwr Hyfforddi a Gwirfoddoli

Mae Vicki’n dod ag amrywiaeth eang o sgiliau a phrofiad i’w rôl bresennol fel Datblygwr Hyfforddi LTA, ac mae ganddi brofiad helaeth o diwtora hyfforddwyr ledled Prydain. Mae hi hefyd wedi cael profiad o ddatblygu chwaraewyr ar hyd pob cam o’r llwybr, o gyfranogiad i berfformiad, ac ar hyn o bryd mae’n gapten sirol a chydgysylltydd yng Ngogledd Cymru.

Mae Vicki’n chwarae rôl hanfodol yn datblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr, i helpu i dyfu’r gêm ymhellach yng Nghymru, tra’n sicrhau bod ein hyfforddwyr presennol yn cael cyfleoedd DPP ardderchog, a chymorth wedi’i deilwra i’w helpu i ddarparu hyfforddiant tennis safonol ledled Cymru.

I gysylltu: vicki.broadbent@tenniswales.org.uk

Megan Jones

Gweinyddwr Datblygu

Megan yw gweinyddwr Canolfan Datblygu Hyfforddwyr Tennis Cymru. Graddiodd Megan yn ddiweddar o Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd. Yn ystod ei chyfnod yn y brifysgol, canolbwyntiodd ar astudio newyddiaduraeth chwaraeon. Yn ei rôl fel gweinyddwr datblygu mi fydd yn darparu cymorth gweithredol a gweinyddol i’r ganolfan hyfforddi a datblygu, cystadlaethau, a rhaglenni perfformiad. Bydd ei rôl yn cefnogi ac yn cyfrannu at ddatblygiad cyffrous tennis ar draws Cymru.

Mark Lewis

Rheolwr Cystadlaethau a Digwyddiadau Tennis Cymru
Hyfforddwr a Dyfarnwr Clwb Lefel 3

Mae Mark yn arwain y cynllun Cystadlaethau cyffredinol ar draws Cymru. Mae ganddo bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes Cystadlaethau Tennis, fel chwaraewr, rhiant, trefnydd a swyddog. Mae ganddo hefyd dros 20 mlynedd o brofiad fel hyfforddwr tennis ac mae wedi gweithio i Tennis Cymru am dros 10 mlynedd mewn rolau amrywiol, gan gynnwys Datblygu, Cyfranogi, Diogelu, a Chydraddoldeb, ac fel tiwtor. Mae Mark yn ymroi i ddarparu cystadlaethau priodol ar gyfer chwaraewyr o bob oed a gallu, ac mae’n gweithio’n agos â Rheolwr Perfformiad yr LTA a Tennis Cymru yn ei rôl. Mae Mark wedi ymrwymo i dyfu, datblygu a chefnogi swyddogion ledled Cymru er mwyn cael mwy o bobl yn chwarae ac yn mwynhau tennis yn fwy aml.

TÎM TIWTORIAID

Becca Strelzyn

Tiwtor LTA a Hyfforddwr Perfformiad Meistr Lefel 5

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad fel hyfforddwr a bron i 10 mlynedd o brofiad fel tiwtor, mae Becca’n gwbl gyfarwydd â chyflenwi cymwysterau hyfforddi, gweithdai a fforymau o safon uchel. Mae athroniaeth hyfforddi Becca wedi’i theilwra ar gyfer yr unigolyn, gan greu amgylcheddau dysgu heriol a difyr. Mae ei sgiliau hyfforddi, ynghyd â’i gwybodaeth eang o’r gêm a’i gallu i deilwra hyfforddiant ar gyfer yr unigolyn yn golygu ei bod hi’n ddatblygwr hyfforddwyr penigamp.

Mae gan Becca gefndir hyfforddi sylweddol ym maes datblygu chwaraewyr. Mae wedi gweithio’n gyson â chwaraewyr cenedlaethol ar draws Prydain a Chymru dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae ei gwaith ym maes datblygu chwaraewyr wedi canolbwyntio’n bennaf ar y grŵp oedran 9-14 ac mae ganddi brofiad mewn sawl maes hyfforddi gwahanol. Cafodd ei llwyddiant parhaus ym maes hyfforddi a datblygu chwaraewyr ei gydnabod yn ffurfiol yn 2015, pan gafodd ei dyfarnu’n Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn gan Tennis Cymru.

Mae Becca yn Fentor LTA cymwysedig ac mae’n rhoi blaenoriaeth nid yn unig i ddatblygu eraill, ond yn bwysig hefyd, i ddatblygu hi’i hun, gan bentyrru gwybodaeth ac arbenigedd yn gyson. Mae hyn yn golygu bod Becca ar flaen y gad, nid yn unig o ran ei hyfforddiant ei hun, ond hefyd o ran datblygu a mentora hyfforddwyr.

Rob Cunningham

Tiwtor LTA a Hyfforddwr Clwb Meistr Lefel 5

Mae gan Rob dros 18 mlynedd o brofiad fel Prif Hyfforddwr Tennis. Cymhwysodd Rob i fod yn hyfforddwr tennis yn ôl yn 1999, ychydig cyn iddo symud i Gymru, lle cafodd ei swydd gyntaf fel prif hyfforddwr yn 2002. Robert oedd yr hyfforddwr cyntaf yng Nghymru i gael Gwobr Hyfforddwr Clwb Meistr Lefel 5, ac ochr yn ochr â’r llwyddiant hwnnw, daeth yn gyfarwyddwr a sefydlydd y Vale Tennis Academy Limited. Mae Rob a thîm hyfforddi VTA yn angerddol yn eu hymdrechion i droi lleoliadau tennis yn llefydd prysur i chwarae’r gêm, gyda chyfleusterau tennis o safon uchel, a mynediad at raglenni tennis o ansawdd uchel. Yn 2008 cymhwysodd Rob fel tiwtor ac yn 2011 cymhwysodd fel Addysgwr ac Aseswr Hyfforddwyr LTA. Ers hynny mae Rob wedi cyflenwi rhaglenni addysg hyfforddwyr, cymwysterau a chyrsiau DPP ar gyfer Tennis Cymru, Inspire2Coach a’r LTA. Yn fwyaf diweddar, cafodd Rob ei ddewis fel un o’r tiwtoriaid a fydd yn lledaenu Rhaglen Ieuenctid newydd yr LTA.

Yn ei amser sbâr mae Rob yn chwaraewr tennis brwdfrydig. Mae’n dal i chwarae i’w dîm lleol sef Clwb Tennis Penarth, ac mae’n dal record y clwb am y mwyaf o deitlau Senglau Dynion, a’r mwyaf o deitlau senglau a enillwyd yn olynol. Redd y ddau record hyn heb eu torri ers dros 100 mlynedd cyn hynny! Mae ei uchafbwyntiau eraill fel chwaraewr yn cynnwys cynrychioi De Cymru am 5 mlynedd yn y tîm Feteran Sirol i rai dros 35 oed, ac yn 2019 cafodd y fraint o chwarae i Gymru yn nhîm dros 35 oed y Gwledydd Cartref.

Lucy Scott

Tiwtor LTA ac Uwch Hyfforddwr Perfformiad Lefel 4

Mae Lucy wedi bod yn ymwneud â thennis ers dros 20 mlynedd, ar ôl dechrau fel chwaraewr iau a chystadlu dros Gymru a Gogledd Cymru yn y grwpiau oedran iau a hŷn, ac fel aelod o dîm myfyrwyr Prifysgolion Prydain.

Mae Lucy yn hyfforddwr Lefel 4 ac yn diwtor addysg hyfforddwyr, ac ar hyn o bryd mae’n gapten Sirol Gogledd Cymru ar gyfer y timau merched D10, D11 a D12.  Mae Lucy wedi bod wrthi’n cyflenwi cyrsiau addysg hyfforddwyr ers dros 5 mlynedd, ar ôl iddi gwblhau’r cwrs tiwtora yn 2015, ac mae wedi cyflenwi amrywiaeth eang o gyrsiau ers hynny ar gyfer darparwyr gwahanol.  Mae Lucy hefyd yn aelod o Fwrdd Tennis Cymru a phwyllgor Gogledd Cymru.

Ar hyn o bryd mae Lucy’n gweithio i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru fel Rheolwr Cyfleusterau Parc Colliers yn Wrecsam.  Cyn hynny roedd Lucy’n Rheolwr Cyffredinol Canolfan Tennis Wrecsam, a chyn hynny’n Brif Hyfforddwr a Rheolwr Tennis gyda Phrifysgol Durham.

Cafodd Lucy radd Baglor mewn Cyfathrebu Torfol o Brifysgol New Mexico, lle cwbhaodd ysgoloriaeth dennis gyflawn, ac yn nes ymlaen cafodd radd Meistr mewn Marchnata o Brifysgol Durham.

Vicki Broadbent

Tiwtor LTA ac Uwch Hyfforddwr Datblygu Lefel 4

Mae gan Vicki dros 20 mlynedd o brofiad o weithio fel hyfforddwr Lefel 4 yng Ngogledd Cymru.  Mae Vicki wedi rhedeg rhaglenni clwb llwyddiannus sydd o fudd i’r gymuned gyfan.  Athroniaeth hyfforddi Vicki yw bod pawb sy’n ymuno â hi ar y cwrt tennis yn cyflawni’u potensial a’u dyheadau’n llawn.  Cafodd Vicki wobr Hyfforddwr y Flwyddyn (Cymru) yn 2009 ac mae’n diwtor cymwysedig sydd wedi bod wrthi’n darparu hyfforddiant athrawon, cyrsiau lefel 1 a 2 ar draws Gogledd Cymru ers blynyddoedd lawer.

Mae gan Vicki brofiad helaeth o reoli rhaglenni chwaraewyr unigol, gan gynnwys gosod nodau, trefnu twrnameintiau a chynllunio blynyddol.  Mae Vicki’n rheoli ac yn mentora hyfforddwyr ac mae hi hefyd yn gweithio gyda nifer o bwyllgorau gwahanol i hyrwyddo datblygiad tennis ar bob lefel yng Nghymru.

Mae Vicki hefyd wedi cynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol fel chwaraewr tennis lefel iau, oedolion a hŷn.

Ellen Jones

Tiwtor LTA ac Uwch Hyfforddwr Perfformiad Lefel 4

Mae Ellen yn uwch ddarlithydd mewn addysgeg chwaraeon ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd (sef lleoliad Hwb Canolfan Datblygu Hyfforddwr Tennis Cymru) ac yn swyddog arweiniol academaidd yr holl fodiwlau tennis perfformiad sydd ar gael ledled yr Ysgol Chwaraeon a Gwyddorau Iechyd.  Mae Ellen hefyd yn Gyfarwyddwr Tennis ac yn gyfrifol am holl agweddau profiadau tennis myfyrwyr y brifysgol.

Mae Ellen yn hyfforddwr perfformiad lefel 4 profiadol sydd wedi cael llwyddiant blaenorol yn rheoli academi tennis hynod o lwyddiannus, ac yn datblygu chwaraewyr iau hyd at safon ryngwladol.  Cyn symud i rôl academaidd roedd Ellen yn hyfforddwr tennis amser llawn am 12 mlynedd ac roedd yn arbenigo mewn gweithio gyda chwaraewyr perfformiad D12.  Yn ei rôl fel darlithydd, mae Ellen wedi bod yn gyfrifol am gynllunio cwricwla modiwlau sy’n gydnaws â dulliau addysgu a phrosesau asesu priodol.  Mae Ellen yn cyflenwi darlithoedd ymarferol a theori mewn meysydd megis damcaniaethau dysgu, arddulliau hyfforddi, ymarfer myfyriol a hinsawdd ysgogol.

Fel Cyfarwyddwr Tennis mae Ellen wedi datblygu rhaglen dennis gynhwysfawr yn y brifysgol ac mae’n darparu myfyrwyr â chyfleoedd i ddatblygu gyrfa, gan gynnwys rhedeg cyrsiau LTA Lefel 1 i fyfyrwyr israddedig, a chyrsiau hyfforddiant athrawon i fyfyrwyr TAR.