CWRDD Â’R TÎM

TÎM STAFF

Mark Lewis

Rheolwr Cystadlaethau a Digwyddiadau Tennis Cymru
Hyfforddwr a Dyfarnwr Clwb Lefel 3

Mae Mark yn arwain y cynllun Cystadlaethau cyffredinol ar draws Cymru. Mae ganddo bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes Cystadlaethau Tennis, fel chwaraewr, rhiant, trefnydd a swyddog. Mae ganddo hefyd dros 20 mlynedd o brofiad fel hyfforddwr tennis ac mae wedi gweithio i Tennis Cymru am dros 10 mlynedd mewn rolau amrywiol, gan gynnwys Datblygu, Cyfranogi, Diogelu, a Chydraddoldeb, ac fel tiwtor. Mae Mark yn ymroi i ddarparu cystadlaethau priodol ar gyfer chwaraewyr o bob oed a gallu, ac mae’n gweithio’n agos â Rheolwr Perfformiad yr LTA a Tennis Cymru yn ei rôl. Mae Mark wedi ymrwymo i dyfu, datblygu a chefnogi swyddogion ledled Cymru er mwyn cael mwy o bobl yn chwarae ac yn mwynhau tennis yn fwy aml.

Tom Langley

Gweinyddwr y Ganolfan Datblygu Hyfforddwyr

Mae Tom yn dod â’i wybodaeth a’i brofiad i’r swydd o’i radd mewn Busnes Chwaraeon ac o’i rolau blaenorol yn y byd chwaraeon, yn ogystal ag amrywiaeth o rolau busnes.

Mae Tom yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o weinyddu’n cyrsiau, i helpu i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr a gwirfoddolwyr.  Tom yw’r prif bwynt cyswllt ar gyfer y rhai sy’n dilyn ein cyrsiau ac ef fydd y person sy’n anfon gwybodaeth hanfodol atoch am y cwrs cyn, yn ystod, ac ar ôl y cwrs.

Cysylltwch â: tom.langley@tenniswales.org.uk

TÎM TIWTORIAID

Becca Strelzyn

Tiwtor LTA a Hyfforddwr Perfformiad Meistr Lefel 5

Gyda thros 20 mlynedd o brofiad fel hyfforddwr a bron i 10 mlynedd o brofiad fel tiwtor, mae Becca’n gwbl gyfarwydd â chyflenwi cymwysterau hyfforddi, gweithdai a fforymau o safon uchel. Mae athroniaeth hyfforddi Becca wedi’i theilwra ar gyfer yr unigolyn, gan greu amgylcheddau dysgu heriol a difyr. Mae ei sgiliau hyfforddi, ynghyd â’i gwybodaeth eang o’r gêm a’i gallu i deilwra hyfforddiant ar gyfer yr unigolyn yn golygu ei bod hi’n ddatblygwr hyfforddwyr penigamp.

Mae gan Becca gefndir hyfforddi sylweddol ym maes datblygu chwaraewyr. Mae wedi gweithio’n gyson â chwaraewyr cenedlaethol ar draws Prydain a Chymru dros yr 20 mlynedd diwethaf. Mae ei gwaith ym maes datblygu chwaraewyr wedi canolbwyntio’n bennaf ar y grŵp oedran 9-14 ac mae ganddi brofiad mewn sawl maes hyfforddi gwahanol. Cafodd ei llwyddiant parhaus ym maes hyfforddi a datblygu chwaraewyr ei gydnabod yn ffurfiol yn 2015, pan gafodd ei dyfarnu’n Hyfforddwr Perfformiad y Flwyddyn gan Tennis Cymru.

Mae Becca yn Fentor LTA cymwysedig ac mae’n rhoi blaenoriaeth nid yn unig i ddatblygu eraill, ond yn bwysig hefyd, i ddatblygu hi’i hun, gan bentyrru gwybodaeth ac arbenigedd yn gyson. Mae hyn yn golygu bod Becca ar flaen y gad, nid yn unig o ran ei hyfforddiant ei hun, ond hefyd o ran datblygu a mentora hyfforddwyr.

Rob Cunningham

Tiwtor LTA a Hyfforddwr Clwb Meistr Lefel 5

Mae gan Rob dros 18 mlynedd o brofiad fel Prif Hyfforddwr Tennis. Cymhwysodd Rob i fod yn hyfforddwr tennis yn ôl yn 1999, ychydig cyn iddo symud i Gymru, lle cafodd ei swydd gyntaf fel prif hyfforddwr yn 2002. Robert oedd yr hyfforddwr cyntaf yng Nghymru i gael Gwobr Hyfforddwr Clwb Meistr Lefel 5, ac ochr yn ochr â’r llwyddiant hwnnw, daeth yn gyfarwyddwr a sefydlydd y Vale Tennis Academy Limited. Mae Rob a thîm hyfforddi VTA yn angerddol yn eu hymdrechion i droi lleoliadau tennis yn llefydd prysur i chwarae’r gêm, gyda chyfleusterau tennis o safon uchel, a mynediad at raglenni tennis o ansawdd uchel. Yn 2008 cymhwysodd Rob fel tiwtor ac yn 2011 cymhwysodd fel Addysgwr ac Aseswr Hyfforddwyr LTA. Ers hynny mae Rob wedi cyflenwi rhaglenni addysg hyfforddwyr, cymwysterau a chyrsiau DPP ar gyfer Tennis Cymru, Inspire2Coach a’r LTA. Yn fwyaf diweddar, cafodd Rob ei ddewis fel un o’r tiwtoriaid a fydd yn lledaenu Rhaglen Ieuenctid newydd yr LTA.

Yn ei amser sbâr mae Rob yn chwaraewr tennis brwdfrydig. Mae’n dal i chwarae i’w dîm lleol sef Clwb Tennis Penarth, ac mae’n dal record y clwb am y mwyaf o deitlau Senglau Dynion, a’r mwyaf o deitlau senglau a enillwyd yn olynol. Redd y ddau record hyn heb eu torri ers dros 100 mlynedd cyn hynny! Mae ei uchafbwyntiau eraill fel chwaraewr yn cynnwys cynrychioi De Cymru am 5 mlynedd yn y tîm Feteran Sirol i rai dros 35 oed, ac yn 2019 cafodd y fraint o chwarae i Gymru yn nhîm dros 35 oed y Gwledydd Cartref.

Lucy Scott

Tiwtor LTA ac Uwch Hyfforddwr Perfformiad Lefel 4

Mae Lucy wedi bod yn ymwneud â thennis ers dros 20 mlynedd, ar ôl dechrau fel chwaraewr iau a chystadlu dros Gymru a Gogledd Cymru yn y grwpiau oedran iau a hŷn, ac fel aelod o dîm myfyrwyr Prifysgolion Prydain.

Mae Lucy yn hyfforddwr Lefel 4 ac yn diwtor addysg hyfforddwyr, ac ar hyn o bryd mae’n gapten Sirol Gogledd Cymru ar gyfer y timau merched D10, D11 a D12.  Mae Lucy wedi bod wrthi’n cyflenwi cyrsiau addysg hyfforddwyr ers dros 5 mlynedd, ar ôl iddi gwblhau’r cwrs tiwtora yn 2015, ac mae wedi cyflenwi amrywiaeth eang o gyrsiau ers hynny ar gyfer darparwyr gwahanol.  Mae Lucy hefyd yn aelod o Fwrdd Tennis Cymru a phwyllgor Gogledd Cymru.

Ar hyn o bryd mae Lucy’n gweithio i Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru fel Rheolwr Cyfleusterau Parc Colliers yn Wrecsam.  Cyn hynny roedd Lucy’n Rheolwr Cyffredinol Canolfan Tennis Wrecsam, a chyn hynny’n Brif Hyfforddwr a Rheolwr Tennis gyda Phrifysgol Durham.

Cafodd Lucy radd Baglor mewn Cyfathrebu Torfol o Brifysgol New Mexico, lle cwbhaodd ysgoloriaeth dennis gyflawn, ac yn nes ymlaen cafodd radd Meistr mewn Marchnata o Brifysgol Durham.

Vicki Broadbent

Tiwtor LTA ac Uwch Hyfforddwr Datblygu Lefel 4

Mae gan Vicki dros 20 mlynedd o brofiad o weithio fel hyfforddwr Lefel 4 yng Ngogledd Cymru.  Mae Vicki wedi rhedeg rhaglenni clwb llwyddiannus sydd o fudd i’r gymuned gyfan.  Athroniaeth hyfforddi Vicki yw bod pawb sy’n ymuno â hi ar y cwrt tennis yn cyflawni’u potensial a’u dyheadau’n llawn.  Cafodd Vicki wobr Hyfforddwr y Flwyddyn (Cymru) yn 2009 ac mae’n diwtor cymwysedig sydd wedi bod wrthi’n darparu hyfforddiant athrawon, cyrsiau lefel 1 a 2 ar draws Gogledd Cymru ers blynyddoedd lawer.

Mae gan Vicki brofiad helaeth o reoli rhaglenni chwaraewyr unigol, gan gynnwys gosod nodau, trefnu twrnameintiau a chynllunio blynyddol.  Mae Vicki’n rheoli ac yn mentora hyfforddwyr ac mae hi hefyd yn gweithio gyda nifer o bwyllgorau gwahanol i hyrwyddo datblygiad tennis ar bob lefel yng Nghymru.

Mae Vicki hefyd wedi cynrychioli Cymru ar y llwyfan rhyngwladol fel chwaraewr tennis lefel iau, oedolion a hŷn.

MENTORIAID

Becca Strezlyn

Arbenigedd – Arbenigwr mewn Darparu ar gyfer Unigolion

Rôl Bresennol

 • Fel hyfforddwr llawn amser mae Becca’n gweithio gyda chwaraewyr 8-14 oed o lefel sirol hyd at lefel genedlaethol.
 • Mae’n diwtor LTA cymwysedig sy’n cyflenwi cymwysterau a DPP ledled y DU.
 • Mae Becca’n cynorthwyo Tennis Cymru i ddarparu’n strategaeth berfformiad drwy gyfrannu at wersylloedd hyfforddiant cenedlaethol a chefnogi’r llwybr datblygu chwaraewyr sirol yma yng Nghymru.

Rôl/rolau a Phrofiad Blaenorol

 • Gynt yn Brif Hyfforddwr Perfformiad mewn dau leoliad perfformiad LTA achrededig.  Arwain ar ddull rhyngddisgyblaethol o ddatblygu chwaraewyr a rheoli’r rhaglen berfformiad.
 • Mae gan Becca brofiad helaeth o ddatblygu chwaraewyr 8-14 oed, yn gweithio gyda nifer o chwaraewyr hyd at lefel genedlaethol.
 • Fel Rheolwr Llwybr Datblygu Chwaraewyr D12 Tennis Cymru, roedd Becca’n chwarae rôl allweddol yn y gwaith o recriwtio talent a datblygu’n chwaraewyr grwpiau oedran ieuengaf.
 • Gyda’i brwdfrydedd dros hyfforddi yn deillio o’i chefndir yn chwarae tennis iau ar lefel sirol, mae Becca’n parhau i chwarae tennis sirol dros Dde Cymru ac mi gynrychiolodd Cymru yn y grŵp oedran Dros 35 yn 2019.

Cymwysterau a Hyfforddiant

 • Cymhwyster Perfformiad LTA Lefel 5
 • Tiwtor CTS Cymwysedig
 • Mentor EMCC / LTA Achrededig
 • Rhan o grŵp bach o diwtoriaid fu’n hyfforddi hyfforddwyr ar gyfer lansiad rhaglen Ieuenctid yr LTA yn 2020.   Roedd hyn yn cynnwys y cyfle i gyflwyno yn ystod Cynhadledd Hyfforddwyr Tennis Cymru yn yr un flwyddyn.

Ellie Lewis

Arbenigedd – Arbenigwr mewn Amgylcheddau / Cyfathrebu a Dylanwadu ar Randdeiliaid / Arbenigwr mewn Darparu ar gyfer Unigolion

Rôl Bresennol

 • Cyfarwyddwr Tennis Squad, Cymorth a Pherfformiad Chwaraewyr gyda Tennis Cymru.
 • Dwi’n gyfrifol am ddatblygu a chefnogi’r gweithlu, gan gynnwys hyfforddwyr, ysgogwyr tennis a gwirfoddolwyr sy’n gweithio mewn lleoliadau tennis.

Rôl/rolau a Phrofiad Blaenorol

 • Mae gan Ellie brofiad helaeth ym maes datblygu pobl, perthnasoedd, a gwella’r cyfathrebu â rhanddeiliaid o fewn y diwydiant tennis.

Cymwysterau a Hyfforddiant

 • Gradd mewn Datblygu Chwaraeon o Brifysgol Metropolitan Caerdydd (UWIC gynt).

Ellinore Lightbody

Arbenigedd – Arbenigwr mewn Canolbwyntio ar Unigolion

Rôl Bresennol

 • Mae Ellinore yn Hyfforddwr Llwybr Datblygu Chwaraewyr yn yr Alban.
 • Sefydlu rhaglenni (hyfforddi a chystadlu) i chwaraewyr 10-14 oed.
 • Cyflenwi sgwadiau a gwersylloedd ar gyfer Chwaraewyr Cenedlaethol.  Cydlynu gwibdeithiau i gystadlu mewn cystadlaethau cartref a rhyngwladol.
 • Mae Ellinore yn cyfathrebu â chwaraewyr, rhieni a hyfforddwyr unigol ac yn canolbwyntio ar ddatblygiad yr unigolyn cyfan.
 • Mae’n gweithio o fewn prosesau dewis, adrodd, gosod nodau, llunio amserlenni a chyllidebu.

Rôl/rolau a Phrofiad Blaenorol

 • Wedi chwarae tennis yn broffesiynol am 3 blynedd ac mae yn safle 181 yn rhengoedd y WTA yn dilyn gradd addysgu (Addysg Gorfforol).
 • Wedi cystadlu yn y Wimbledon MD a thwrnameintiau cymhwyso agored Ffrainc a’r Unol Daleithiau.
 • Rheoli rhaglen iau Hong Kong a chapten Tîm Cwpan Iau’r Byd a’r Tîm Iau Cenedlaethol.
 • Tîm Taith y Byd yr ITF a llwyddiant yn y Gamp Lawn i chwaraewyr iau.
 • Rolau fel Prif Hyfforddwr gyda British Tennis, Tennis Cymru a Tennis Scotland.
 • Wedi gweithio gyda nifer o hyfforddwyr i helpu i ddatblygu chwaraewyr ac adeiladu timau Prydeinig llwyddiannus, aeth ymlaen i Rowndiau Terfynol Cwpan y Byd deirgwaith.
 • Capten ar y cwrt yn ystod nifer o gystadlaethau, gan weithio ar, a datblygu ffyrdd o hyfforddi a chyfathrebu i greu amgylchedd dysgu pleserus sy’n arwain at lwyddiant.

Cymwysterau a Hyfforddiant

 • Gradd Astudiaethau Symudiadau’r Corff a Daearyddiaeth fel Athrawes Ymarfer Corff
 • Hyfforddwr Perfformiad Meistr Lefel 5
 • Cyflwyniadau yng Nghynhadledd a CCB Tennis Ewrop, fforwm hyfforddwyr TA Japan, a Tennis Cymru.
 • Cynadleddau Hyfforddwyr yr Alban a De Orllewin Cymru yr LTA.
 • Tystysgrif Sylfaenol mewn Mentora a Hyfforddi.

Robert Wedlake

Arbenigedd – Systemau TG a Rheoli Busnes / Twf Busnes a Strategaethau Rhaglennu

Rôl Bresennol

 • Uwch Hyfforddwr Perfformiad Lefel 4.
 • Cyd-gyfarwyddwr Tennis Squad, sefydliad hyfforddi, cystadlu ac ymgynghori yn Ne Cymru.
 • Mae rhaglenni ar waith mewn 7 safle, gan gynnwys parciau, clybiau a chanolfan dan do.
 • Mae’r rôl yn golygu darparu’r weledigaeth, meithrin y gweithlu, datblygu perthnasoedd â chlybiau, a rheoli prosesau busnes.
 • Hyfforddi chwaraewyr ar draws y sbectrwm clybiau.

Rôl/rolau a Phrofiad Blaenorol

 • Profiad yn y diwydiant TG fel rheolwr prosiectau ar gyfer cwmni masnachfraint atebion gwe, ac fel ymgynghorydd llawrydd.
 • Cynllun carlam i Hyfforddwr Lefel 4.
 • Hyrwyddo twf rhaglenni cyson yn Ne Ddwyrain/Canol De Cymru – gan helpu i gynyddu aelodaeth, datblygu cyfleusterau ac ymestyn y llwybr datblygu chwaraewyr.
 • Hyfforddwr Datblygu Sirol Bechgyn 14-18 oed.
 • Hyfforddwr Clwb ar gyfer chwaraewyr sydd wedi symud ymlaen i Tennis Ewrop / Tennis Colegau.
 • Rheolwr rhaglen gystadlu yn amrywio o ddigwyddiadau Her Timau Iau i Haen 1 Taith Prydain.
 • Cadeirydd clwb arbenigol ar gyfer chwaraewyr sydd ag anabledd dysgu neu nam ar y golwg.
 • Gweithredwr cyfleuster Padel cyntaf Cymru.

Cymwysterau a Hyfforddiant

 • BSc gydag Anrhydedd mewn Gwyddor Gyfrifiadurol a Rheoli Busnes (Loughborough).  Traethawd hir Dosbarth Cyntaf mewn meddalwedd olrhain gemau tennis.
 • Cynlluniwr Twrnameintiau Tennis / hyfforddiant TTP ‘Super-user’.
 • Tiwtor Gweithdai Atebion Clwb ar gyfer Chwaraeon Cymru.
 • Cyflwynwr gweithdai ClubSpark ar gyfer Tennis Cymru.
 • Mentora Cymorth Busnes i Hyfforddwyr ar gyfer Tennis Cymru.